Sosyal Medya ve Instagram hesapları aracılığıyla tanıtımlar yapılması hakkında

SAYI:2018/1109 26.07.2018

Sosyal Medya ve Instagram hesapları aracılığıyla tanıtımlar yapılması hakkında

Sosyal medya kullanımının büyük oranda arttığı günümüz koşullarında, eczacı odalarımızdan ve meslektaşlarımızdan yöneltilen sorular doğrultusunda, eczacıların kişisel sosyal medya hesabı, kişisel instagram hesabı veya eczane adına açılacak instagram hesabı üzerinden dermokozmetik ürünlerin tanıtımı, kullanımı, faydaları, etkileri gibi konular ile ilgili olarak kişisel bilgi verilmesi ve tanıtımının yapılması Eczacılık Mevzuatı bakımından değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkında Kanun'un 24. Maddesinde"Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczanelerihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı eczadeposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadıgeçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılmasızorunludur.

İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczaneeczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun,kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçetetoplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespitihâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadaridari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilencezanın iki katı olarak uygulanır."hükmü yer almaktadır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 43. Maddesi;

"İnternetten satış yasağı

MADDE 43 –(1)İlaçların ve 42 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerininternet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

(2) Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz." şeklindedüzenlenmiştir.

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünün 9 uncu maddesinde ise;

"Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorundadır.Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; işkağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz.

Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczanekelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartiyle buna eklenebilecek kelime veya ibaredenkurulu eczanenin adı yazılabilir."denilmektedir.

Yukarıda sayılan eczacılıkla ilgili mevzuatta eczane sahibi eczacıların ve eczanelerinadına internet sitesi açılamayacağı, reklam yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Kişisel sosyalmedya hesapları aracılığıyla eczanenin ve eczanede satılan ürünlerin tanıtımının yapılmasıdurumları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ayrıca 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 20. maddesinin (b) fıkrasındaEczacı Odası Yönetim Kurullarına,

"Meslektaşların Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince kabul ve tasdik edilen formül,imal tarzı ve fiyatlar dışında ilaç yapmalarını, kanunun müsaadesine aykırı olarak başka şahıs vemüesseselere ilaç satmalarını, ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı müstahzaratın isim, marka,ambalajlarını taklit veya kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek şekilde isim veya markakoyarak halkı istismar etmelerini, konulan kar hadlerine riayet etmeyerek ihtikara tevessüleylemelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakkında meslek adabına ve bu husustaki kanunhükümlerine uymayacak şekilde reklam, ilan ve propaganda yapmalarını önlemek," göreviverilmiştir.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR